Kallelse till Årsmötet den 20:e mars 2021 klocka 11:00


Med anledning av Coronaviruset så kommer Ford V8 klubbens årsmöte hållas, den 20:e mars 2021 klockan 11:00, digitalt vie en Zoom-länk. Vill du delta i årsmötet, anmäl dig till mötet genom att senast den 13:e mars skicka ett mail till anna@bjurenstam.se, eller använd formuläret här nedan.Zoom-länk för inloggningen skickas ut till alla anmälda deltagare 2 dagar innan årsmötet.
Dagordning:
 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 4. Upprop och fastställande av röstlängd.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Frågan om årsmötet utlysts i behörig tid och ordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut avseende räkenskapsåret 2019.
 8. Revisionsberättelse avseende 2019.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019.
 10. Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut avseende räkenskapsåret 2020.
 11. Revisionsberättelse avseende 2020.
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2020.
 13. Fastställande av medlemsavgifter för 2022.
 14. Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.
 15. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår.
 16. Val av styrelsemedlemmar samt suppleanter.
 17. Val av revisor och revisorssuppleant.
 18. Val av valberedning.
 19. Styrelsens förslag till stadgeändringar.
 20. Inkomna motioner.
 21. Diskussionspunkt.
 22. Årsmötet Avslutas.
Anmäl dig till årsmötet